เรื่องที่ควรรู้ก่อนหางานบัญชี

สำหรับตำแหน่งงานทางด้านบัญชีนั้น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานหรือหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และยังเป็นงานที่ได้รับความต้องการในตลาดงานมาโดยตลอด นั่นเป็นเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ซึ่งในทุกหน่วยงานหรืองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีตำแหน่งบัญชี ในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บันทึกการรับเงินจ่ายเงิน บริหารจัดการด้านการเงิน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและทำรายงานทางบัญชีต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีด้วย งานทางด้านบัญชีจึงกลายเป็นตำแหน่งงานที่นิยมมากของผู้กำลังมองหางานในปัจจุบัน จึงจำเป็นสำหรับทุกคนที่สนใจงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี ที่ควรรู้ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการ หางาน บัญชี ในอนาคต

หางาน บัญชี

งานด้านบัญชีมีหน้าที่ความรับผิดชอบทำอะไรบ้าง

จากที่ทราบกันว่างานด้านบัญชีเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานอย่างมาก และจำเป็นที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง รวมทั้งมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆด้วย ถึงแม้ในแต่ละงานหรือแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่หากพูดถึงหน้าที่หลักๆของงานแล้ว ผู้ทำงานบัญชีมักจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ คือ การจัดทำงบประมาณทางด้านการเงิน รายรับรายจ่าย ธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ความดูแลรับผิดชอบคอยตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของเอกสารทางบัญชีต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน งบทางการเงินต่างๆเพื่อความถูกต้อง เป็นต้น สำหรับผู้มองหางานบัญชี จึงจำเป็นที่ต้องมีความรู้ในด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร ที่สำคัญต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีด้วย

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี

งานบัญชีเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงอาจไม่ได้เปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นัก เรียกว่าตำแหน่งทางด้านบัญชีเกือบทั้งหมดจะกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้ชัดเจนว่าต้องจบในสาขาที่เกี่ยวข้องมา หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเท่านั้น และนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้สมัครงานบัญชีจำเป็นต้องเรียนจบจากสาขาวิชาด้านบัญชีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายคณะให้เลือกเรียนในสาขาวิชาเกี่ยวกับบัญชี และมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ เป็นต้น ผู้ที่มีความสนใจงานด้านบัญชีจึงต้องเริ่มต้นจากการเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามคณะต่างๆข้างต้นนี้

ประเภทของงานด้านบัญชี งานบัญชีอาจแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

  1. งานบัญชีเชิงธุรกิจ เป็นงานที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เป็นงานบัญชีโดยทั่วไป ซึ่งพบได้ตามองค์กรและหน่วยงานของบริษัทเอกชนต่างๆ
  2. งานบัญชีสาธารณะ เรียกว่าเป็นงานบัญชีที่มีความอิสระทั่วไป ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือสังกัดในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง งานประเภทนี้จึงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์สูงพอสมควร โดยต้องทำการสอบและมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฏหมายก่อนถึงจะสามารถดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินบัญชีนั้นๆได้
  3. งานบัญชีของรัฐบาล เป็นพนักงานบัญชีที่มีฐานะเป็นข้าราชการ โดยรับราชการอยู่ในหน่วยงานของรัฐต่างๆ

งานด้านบัญชียังมีความมั่นคงในสายอาชีพและสามารถเติบโตในสายงานไปได้เรื่อยๆ จึงไม่แปลกเลยที่ปัจจุบันมีผู้คนสนใจงานด้านนี้มากยิ่งขึ้น จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่มีความสนใจและกำลังมองหางานบัญชี ต้องทราบถึงข้อควรรู้ก่อนตัดสินเริ่มงานทางด้านบัญชี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่ดี และเพิ่มโอกาสในการหางานบัญชีที่ตรงความต้องการของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานบัญชีจาก : https://www.reeracoen.co.th/th/